Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι νέοι 18-39 ετών (με ημερομηνία γέννησης από την 1η Ιανουαρίου 1984 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005) και οι οποίοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε μια νόμιμη, κύρια κατοικία, για την οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Γ΄ ή χειρότερης. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, μια κατοικία που έχει ήδη αναβαθμιστεί ενεργειακά (αυτό λέγεται ενεργή αίτηση) με κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021». Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:
Α. Σκέλος «Εξοικονομώ»: συνίσταται στην επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας.
Β. Σκέλος «Ανακαινίζω»: συνίσταται στην επιδότηση αισθητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων της κατοικίας, μόνο εάν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ».

– Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα ίσο ή μικρότερο από 20.000 €
– Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.
– Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022 (με την επιφύλαξη της ειδικής περίπτωσης πρόσφατης απόκτησης ακινήτου), όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ίση ή μικρότερη από 300.000,00 €.
– Χρήση της κατοικίας από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μίας αίτησης καθορίζεται από την εισοδηματική κατηγορία του αιτούντα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 2.2.1 και 2.2.2:

Για να εγκριθεί μια αίτηση θα πρέπει οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη της κατοικίας στο πρώτο ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
β) το γινόμενο του 220,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
γ) τις 22.500,00 €.

Στον πίνακα 4.1.1 φαίνονται αναλυτικά οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τα αντίστοιχα μέγιστα επιλέξιμα κόστη τους (το επιπλέον κόστος πέρα από τα ποσά των πινάκων δεν επιδοτείται και επιβαρύνει 100% τον αιτούντα):

Στο σκέλος «Ανακαινίζω» του Προγράμματος, είναι επιλέξιμες εργασίες ανακαίνισης διάφορων χώρων της κατοικίας, όπως: χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής, χώρων κουζίνας, αντικατάστασης πόρτας εισόδου και εσωτερικών πορτών, ντουλαπιών, αντικατάστασης δαπέδων, αντικατάστασης και επισκευών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευών δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών κλπ. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους ή συστήματα.
Ως συμπληρωματική στις εργασίες ανακαίνισης, είναι επιλέξιμη και η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο/
ψυγειοκαταψύκτης, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων). Η μέγιστη επιλέξιμη ποσότητα για τις συσκευές, είναι τα τρία (3) τεμάχια (ένα από κάθε είδος). Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων ανακαίνισης και των ηλεκτρικών συσκευών είναι 10.000,00 €.
Εντός του παραπάνω ποσού μπορούν να περιλαμβάνονται:
α. δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου»,
β. δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανακαίνισης. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται ως εξής: 300 € ανά αμοιβή και έως του συνολικού ποσού των 700 €.

Στα πλαίσια του σκέλους «εξοικονομώ» του προγράμματος απαιτούνται δυο πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το πρώτο πιστοποιεί ότι η κατοικία είναι κατηγορίας Γ΄ ή χειρότερη και επομένως χρειάζεται αναβάθμιση, ενώ περιγράφει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και υπολογίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που αυτές επιτυγχάνουν. Το δεύτερο γίνεται μετά τις παρεμβάσεις και πιστοποιεί πρώτον ότι αυτές ορθά πραγματοποιήθηκαν, δεύτερον ότι επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίστηκε στο πρώτο πιστοποιητικό. Το πρώτο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για να γίνει η αίτηση και πληρώνεται από τον αιτούντα άμεσα. Επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα, αλλά μόνο εφόσον η αίτηση υπαχθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών το κρατάει για να το χρησιμοποιήσει στον επόμενο κύκλο του προγράμματος. Το δεύτερο πιστοποιητικό πληρώνεται πάλι άμεσα από τον αιτούντα, αλλά τώρα δεν υπάρχει ρίσκο αφού πλέον η αίτηση έχει υπαχθεί, το ποσό επιστρέφεται 100% μετά τον τελικό έλεγχο. Για την υπαγωγή της αίτησης απαιτείται επίσης η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, για να εξακριβωθεί η νομιμότητα του κτιρίου. Πληρώνεται πάλι άμεσα από τον αιτούντα, αλλά επίσης χωρίς το ρίσκο του πρώτου πιστοποιητικού, αφού η αίτηση έχει προεγκριθεί, και το ποσό επιστρέφεται 100% μετά τον τελικό έλεγχο. Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ανακαίνισης, καθώς και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου, γίνεται από τον αιτούντα υποχρεωτικά σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ. Το κόστος του συμβούλου καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα και δεν πληρώνεται άμεσα από τον αιτούντα (παραστατικό επί πιστώσει), αλλά μετά τον τελικό έλεγχο. Ομοίως πληρώνονται και οι υπηρεσίες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης, π.χ. άδεια μικρής κλίμακας για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές των παραπάνω δαπανών φαίνονται στον πίνακα 4.2.1:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος τον τελευταίο (και πιο ενημερωμένο) οδηγό εφαρμογής:
Δείτε εδώ
Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και τις οδηγίες για το πως θα κάνετε την ηλεκτρονική
αίτηση:
Δείτε εδώ

Πηγή εκόνων: https://www.ertnews.gr/eidiseis/oikonomia/exoikonomo-anakainizo-gianeoys-epidotiseis-dikaioychoi-kai-proypotheseis-enarxi-sto-telos-2022/

Μετάβαση στο περιεχόμενο