Εξοικονομώ 2023

Το πρόγραμμα αφορά επιδοτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε κτίρια τα οποία υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, και για τα οποία εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Γ΄ ή χειρότερης. Δεν είναι επιλέξιμες οι πολυκατοικίες και οι κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, μια κατοικία που έχει ήδη αναβαθμιστεί ενεργειακά (αυτό λέγεται ενεργή αίτηση) με κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω». Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

Η αίτηση στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει από φυσικό πρόσωπο: 

– που χρησιμοποιεί το κτίριο ως κύρια κατοικία και έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό (πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα).

– που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό, εκτός από ψιλή κυριότητα (δηλ. πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) και το κτίριο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από άλλο πρόσωπο, με ενοικίαση ή με δωρεάν παραχώρηση.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023. Κάθε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να κάνει μόνο μια αίτηση.

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης μίας αίτησης καθορίζεται από την εισοδηματική κατηγορία του αιτούντα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 2.2.1 και 2.2.2:

Για να εγκριθεί μια αίτηση θα πρέπει οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη της κατοικίας στο πρώτο ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 220,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
β) τις 22.500,00 €.

Στον πίνακα 4.1.1 φαίνονται αναλυτικά οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τα αντίστοιχα μέγιστα επιλέξιμα κόστη τους (το επιπλέον κόστος πέρα από τα ποσά των πινάκων δεν επιδοτείται και επιβαρύνει 100% τον αιτούντα). Αν κάποιος έχει χρηματοδοτηθεί από κάποιο από τα προγράμματα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» και «Aνακυκλώνω-αλλάζω θερμοσίφωνα» δεν μπορεί να ζητήσει χρήματα για τις ίδιες παρεμβάσεις:

Στα πλαίσια του προγράμματος απαιτούνται δυο πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το πρώτο πιστοποιεί ότι η κατοικία είναι κατηγορίας Γ΄ ή χειρότερη και επομένως χρειάζεται αναβάθμιση, ενώ περιγράφει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και υπολογίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που αυτές επιτυγχάνουν. Το δεύτερο γίνεται μετά τις παρεμβάσεις και πιστοποιεί πρώτον ότι αυτές ορθά πραγματοποιήθηκαν, δεύτερον ότι επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίστηκε στο πρώτο πιστοποιητικό. 

Το πρώτο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για να γίνει η αίτηση και πληρώνεται από τον αιτούντα άμεσα. Επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα, αλλά μόνο εφόσον η αίτηση υπαχθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών το κρατάει για να το χρησιμοποιήσει στον επόμενο κύκλο του προγράμματος. Το δεύτερο πιστοποιητικό πληρώνεται πάλι άμεσα από τον αιτούντα, αλλά τώρα δεν υπάρχει ρίσκο αφού πλέον η αίτηση έχει υπαχθεί, το ποσό επιστρέφεται 100% μετά τον τελικό έλεγχο. Για την υπαγωγή της αίτησης απαιτείται επίσης η έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, για να εξακριβωθεί η νομιμότητα του κτιρίου. Πληρώνεται πάλι άμεσα από τον αιτούντα, αλλά επίσης χωρίς το ρίσκο του πρώτου πιστοποιητικού, αφού η αίτηση έχει προεγκριθεί, και το ποσό επιστρέφεται 100% μετά τον τελικό έλεγχο. Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ανακαίνισης, καθώς και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου, γίνεται από τον αιτούντα υποχρεωτικά σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ. Το κόστος του συμβούλου καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα και δεν πληρώνεται άμεσα από τον αιτούντα (παραστατικό επί πιστώσει), αλλά μετά τον τελικό έλεγχο. Ομοίως πληρώνονται και οι υπηρεσίες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης, π.χ. άδεια μικρής κλίμακας για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές των παραπάνω δαπανών φαίνονται στον πίνακα 4.2.1:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τον οδηγό του προγράμματος εδώ Θα βρείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ: https://exoikonomo2023.gov.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο