Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) ή απλούστερα ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ουσιαστικά μια απεικόνιση των λειτουργικών εξόδων ενός κτιρίου κατά την διάρκεια του έτους, σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο (kWh/τ.μ.).
Το παραδίδει ο ιδιοκτήτης του προς ενοικίαση κτιρίου – διαμερίσματος στον υποψήφιο ενοικιαστή, ώστε αυτός να γνωρίζει τι λειτουργικά έξοδα αναμένεται να πληρώνει ετησίως, αν τελικά επιλέξει το συγκεκριμένο ακίνητο.

Επομένως το ΠΕΑ του δίνει την δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής του οικονομικότερου σε λειτουργία ακινήτου, από αυτά που έχει ξεχωρίσει ως τα ιδανικότερα γι’ αυτόν.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό, κατατάσσει το κτίριο σε μια “ενεργειακή κατηγορία” από το Α+ (καλύτερο) ως το Η (χειρότερο) ανάλογα με τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώνει ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής για να λειτουργεί την θέρμανση και τον κλιματισμό των χώρων, την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης και άλλων συστημάτων του κτιρίου. Όλες οι κατοικίες που πήραν άδεια μετά την 1η Οκτωβρίου του 2010 είναι ενεργειακής κατηγορίας Β ή καλύτερες. Παρόμοια πιστοποιητικά βλέπουμε και σε διάφορες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά.

Εκδίδεται υποχρεωτικά ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας/διαμερίσματος, του οποίου η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1η Οκτωβρίου του 2010.

2) Εάν γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (δομικά στοιχεία ή/και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου ή οι εργασίες αφορούν μεγαλύτερο από το 25% της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας του ακινήτου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου).

3) Σε περίπτωση που μετά την έκδοση του ΠΕΑ μεταβληθεί η επιφάνεια του κτιρίου / διαμερίσματος, όπως με συνένωση του με άλλο χώρο ή με άλλο διαμέρισμα, ή με προσθήκη νέου χώρου (δωματίου), τότε το υπάρχον ΠΕΑ πρέπει να ανακληθεί και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ.

4) Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί, μέχρι την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

5) Κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί, μέχρι την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου.

6) Μετά την λήξη ισχύος του υπάρχοντος ΠΕΑ, δηλαδή μετά από 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του.

7) Για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα «εξοικονομώ»

8) Όταν πρόκειται για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ:

1) Οι εκκλησίες αλλά και τα κτίρια λατρείας όλων των γνωστών και αναγνωρισμένων θρησκειών, με νόμιμη πολεοδομικά χρήση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται από θρησκευτικούς οργανισμούς ως κοιτώνες, γραφεία, σχολεία κ.ά. δεν εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία των εξαιρέσεων.

2) Τα μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους.

3) Η δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση τμήματος κτιριακής μονάδας (δεν εξετάζεται η σχέση των αντισυμβαλλόμενων), π.χ. ενοικίαση υπνοδωματίου σε διαμέρισμα, ή τμήματος διαμερίσματος για χρήση επαγγελματικής έδρας ελεύθερου επαγγελματία.

4) H πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και πριν από την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οπότε και γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκμισθωτή η εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) της οικοδομικής άδειας, στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή το ΠΕΑ εκδίδεται και προσαρτάται στα συμβόλαια, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, συνοδευόμενο από το σχετικό πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42), όπως ισχύει.

Απαγορεύεται η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποθήκες – Logistics, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωμένα πλυντήρια ρούχων και αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης.

2) Κτίρια που η διάρκεια χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, όπως εργοταξιακοί οικίσκοι, κατασκευές για περιοδικές – εποχικές εκθέσεις.

2) Κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια όπως π.χ. τα σιλό και άλλα παρόμοια.

3) Ιδιοκτησίες που δεν έχουν την έννοια του κτιρίου, ή είναι κτίρια στα οποία δεν καταναλώνεται ενέργεια για θέρμανση και ψύξη χώρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους, όπως π.χ. ανοικτοί ή κλειστοί χώροι στάθμευσης και πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα & συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.

4) σε κτίρια που δεν έχουν κλειστό διαμορφωμένο κέλυφος, π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή κατασκευή ή ερειπωμένο κτίσμα. Απαιτείται όμως, μόνο σε αυτή την περίπτωση, να εκδοθεί σχετική βεβαίωση από Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει το δικαίωμα έκδοσης ΠΕΑ για το συγκεκριμένο κτίσμα, ότι εμπίπτει στη κατηγορία εξαίρεσης της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42), όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η έλλειψη ή η φθορά – θραύση μεμονωμένων κουφωμάτων δεν κατατάσσει το κτίριο / κτιριακή μονάδα σε αυτή τη κατηγορία και το ΠΕΑ εκδίδεται αφού αποκατασταθεί η βλάβη και διαμορφωθεί κλειστό διαμορφωμένο κέλυφος.

ΠΕΑ σε πολυκατοικία με και χωρίς καταστήματα στο ισόγειο

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κάθε χρήση. Είναι δυνατή η έκδοση ΠΕΑ για ολόκληρη την πολυκατοικία, όπως και είναι δυνατή η έκδοση πολλών ΠΕΑ, ένα για κάθε διαμέρισμα. Δεν είναι δυνατόν όμως, σε κτίριο πολυκατοικίας με καταστήματα στο ισόγειο, να εκδοθεί ένα ΠΕΑ για όλο το κτίριο. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται ένα ΠΕΑ για τα καταστήματα και ένα ΠΕΑ για τις κατοικίες (ή ένα ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα).

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο